Услуги

kolite евакуационна схема

Изработване на евакуационни схеми съгласно Наредба I8121з-647 на МВР.

Фирма “Аквафорс” ООД предлага комплексно обслужване на обекти, съгласно НАРЕДБА № 8121з-647 за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.
 
Дейностите които фирма Фирма “Аквафорс” ООД извършва съгласно наредба № 8121з-647 са следните:

1. Разработва документи за създаване на организация за осигуряване на пожарна безопасност (ПБ) на обекта, съгласно чл.8 (1) и чл.9 (1) от НАРЕДБА №8121з-647.

3. Поддържа и обслужва пожароизвестителна инсталация (ПИС) в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя и при спазване изискванията на стандарта за пожароизвестителни инсталации.

4. Поддържа и обслужва пожарогасителна инсталация (ПГИ) в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя и при спазване изискванията на стандарта за пожарогасителни инсталации.

5. Извършва проверка годността и презареждане на пожарогасителите съгласно БДС ISO 11602-2:2002 "Защита срещу пожар. Носими и возими пожарогасители. Част 2: Контрол и техническо обслужване". Издава протоколи за извършено техническо обслужване, презареждане и хидростатично изпитване на налягане на пожарогасителите, съгласно чл.13,ал.2. Ежемесечно извършва проверка и води дневник за контрол на наличието и изправността на носимите и возими пожарогасители на обекта, съгласно Приложение 4 към чл.13, ал.1.

6. Извършва годишна проверка за вътрешни пожарни кранове в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя и при спазване изискванията на БДС EN 671-3 "Стационарни противопожарни системи. Системи с маркуч. Част 3: Поддържане на макари с полутвърд маркуч и системи с плосък маркуч".

7. Извършва годишна проверка на изправността на евакуационното осветление.