Представяне

Ресурси на фирмата

  Фирмата разполага с централен офис, сервиз, автомобилен парк и мобилна телефонна комуникация, чрез която се осъществява експедитивно комплексно обслужване на обектите на отделните клиенти, независимо от тяхното местонахождение.

  Специализираната техническа база на сервиза осигурява възможност за диагностика и ремонт на всякакъв вид противопожарна техника и апаратура.

  Складовата база включва богат асортимент от пожарогасители, противопожарни съоръжения и резервни части за предлаганото и съществуващото на пазара пожарно оборудване и налични оборотни пожарогасители.

 

Услуги

  Фирма “АКВАФОРС” е създадена през 2003 г.Лицензирана с Решение Nо.593/594/595 от 02.05.2017 г. на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” за осъществяване – „противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на ПБ в обекти”,”сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители” и „поддържане и обслужване на пожарогасителни системи,пожароизвестителни системи,системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове”на територията на Република България.

Основната дейност на фирма “АКВАФОРС” е ориентирана към обслужване на клиентите за пълното пожарообезопасяване на обектите.

Извършва експертни проверки по противопожарното състояние на обществени и производствени сгради; машини и съоръжения и автотранспорт. Разработва документи, регламентирани с Наредба 8121з-647 от 01.10.2014г. на МВР и МРРБ за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

Пълен инженеринг при проучване, проектиране и изпълнение на пожароизвестителни и пожарогасителни системи, както и тяхното абонаментно поддържане.

Извършва проектиране и изпълнение на противопожарна защита с огнезащитни бои на стоманени конструкции, съгласно изискванията на Наредба № Iз-1971 на МВР и МРРБ.

Изготвяне на схеми за евакуация.

Годишни проверки на вътрешни пожарни кранове.

Годишно обслужване и презареждане на пожарогасители.

Инструктаж на служителите по пожарна безопасност.

Проиграване на плана за действие на личния състав при пожар или авария.

Други дейности, касаещи пожарната безопастност на обектите.

 

  Екипът на “Аквафорс” е съставен от специалисти, притежаващи викосоквалифицирана подготовка. Персоналът взима активно участие във всички актуални семинари и курсове за повишаване нивото на качеството на обслужване на клиентите.

 

  Служителите са в състояние да внедрят най-доброто за клиента решение по отношение на:

  • избор на противопожарна техника, отговаряща на конкретните потребности на клиента;
  • качествено сервизно, гаранционно и следгаранционно обслужване;
  • осъществяване на консултации.

Сервиз

  Високото качество на сервизната дейност се гарантира от квалифицираната подготовка на персонала и модерното техническото обзавеждане.

Характерно за работата на сервиза е:

  • качествено обслужване;
  • замяна на морално и физически остаряло оборудване с нова и модерна техника;
  • възможност за предоставяне на оборотни активи;
  • мобилна сервизна работилница.

 

Разрешения и Сертификати