НАРЕДБА № 8121з­647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите

02/10/2014

Няма снимка

Промените в новата наредба № 8121з­647 от 01.10.2014 г. спрямо страта наредба о№ Iз-2377 от 2011 г. са минимални. Тук ще Ви представим съществените промени. Цялата новата наредба № 8121з­647 от 01.10.2014 г можете да свалите и прочетете в Държавен Вестник, бр. 89 от 28.10.2014 г или като PDF документ. Конкретни промени в новата наредба от 01.10.2014 г. са:

 

 • В Глава Втора  ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ  Чл. 7. вече изрично се описват изискванията както следва:

 

(3) Лицата, на които е възложено да оперират с ПИС, ПГС, СГУ и със системите за управление на дим и топлина, и лицата по чл. 22, ал. 6 са длъжни:
1. да познават инструкциите им за експлоатация;
2. да могат да работят с тях;
3. писмено да уведомяват ръководителя на обекта за всяка констатирана неизправност на системите или пожарните кранове, както и за всеки сигнал за повреда на системите.
(4) Лицата, на които е възложено да осъществяват контрол на носимите и возимите пожарогасители, носят отговорност за:
1. поставяне на пожарогасителите в съответствие с изискванията на чл. 23, ал. 2;
2. осигуряване на безпрепятствен достъп до пожарогасителите;
3. писмено уведомяване на ръководителя на обекта при наличие на несъответствие на пожарогасител с изискванията по чл. 21, ал. 1, т. 3 - 7 с предложение за предприемане на съответното коригиращо действие (техническо обслужване или отстраняване от експлоатация на пожарогасителя).

 

 • В Глава Трета ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ Чл. 21. изрично са изредени изискванията по т. 4.2 от БДС ISO 11602-2:2002 „Защита срещу пожар. Носими и возими пожарогасители. Част 2: Контрол и техническо обслужване" както следва:

 

1. поставен е в съответствие с изискванията на чл. 23, ал. 2;
2. достъпът до него е безпрепятствен;
3. инструкциите му за експлоатация са четливи;
4. предпазното устройство за предотвратяване на непреднамерено задействане и пломбите не са повредени или липсващи;
5. пълен е (чрез претегляне или повдигане);
6. не е видимо повреден, корозирал, изтичащ или със запушен струйник;
7. показанието на манометъра или индикатора (където има такъв) е в работния обхват или положение.
(2) Проверките по ал. 1 се извършват при първоначалното поставяне на пожарогасителя в обекта, а впоследствие - на интервали от не повече от 30 дни. Пожарогасителите трябва да се проверяват по-често, когато обстоятелствата налагат това.

 

 • В Глава Трета ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ Чл. 23. изрично са изредени изискванията за поддържане и обслужване и на стационарните пожарогасителни по т. 4.2 от БДС ISO 11602-2:2002 „Защита срещу пожар. Носими и возими пожарогасители. Част 2: Контрол и техническо обслужване" както следва:

 

1. пожарогасителите се поставят на конзоли или стойки или се монтират в шкафове, освен ако не са возим тип;
2. пожарогасители с обща маса 18 kg или по-малка се монтират така, че горната част на пожарогасителя да е на разстояние не повече от 1,5 m над пода; пожарогасители с обща маса, по-голяма от 18 kg (с изключение на возимите видове), се монтират така, че горната част на пожарогасителя да е на разстояние не повече от 1,0 m над пода; разстоянието между дъното на пожарогасителите, монтирани на конзоли или стойки, и пода е не по-малко от 3 cm;
3. когато пожаротехническите средства са монтирани или поставени на предназначените за тях места, инструкциите за работа се обръщат навън или по посока на най-вероятния достъп;
4. когато пожаротехническите средства са монтирани в затворени шкафове, които са поставени навън или са изложени на повишени температури, шкафовете се осигуряват с вентилационни отвори;
5. за пожаротехническите средства, разположени в заключени шкафове или помещения, се предвиждат средства за достъп при аварийна ситуация.

 

 • В Глава Трета ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ Чл. 27. е редактиран така че изрично да посочва изискванията реакция на огън.

 

Чл. 27. (1) Дървените елементи на сцени в обекти от подклас на функционална пожарна опасност Ф2.1 трябва да отговарят на изискванията за клас по реакция на огън С съгласно БДС EN 13501-1 „Класификация на строителни продукти и елементи по отношение на реакцията им на огън. Част 1: Класификация въз основа на резултати от изпитвания на реакция на огън".
(2) Всички декори, завеси и драперии, използвани в сценичните комплекси, зрителните зали, фоайетата и други подобни в обекти от подклас по функционална пожарна опасност Ф2.1 за повече от 50 души, трябва да отговарят на следните изисквания по отношение на поведението им при горене:
1. за продуктите от дърво - С-d0, s1, съгласно БДС EN 13501-1;
2. за продуктите от пластмаса - V-0, съгласно БДС ЕN 60695-11-10 „Изпитване на опасност от пожар. Част 11-10: Изпитвателни пламъци. Хоризонтален и вертикален метод за изпитване с пламък с мощност 50 W";
3. за продуктите за тапициране (пенопласти) - HF-1, съгласно БДС ISO 9772 „Разпенени пластмаси. Определяне характеристиките при хоризонтално горене на малки пробни тела, подложени на малък пламък";
4. за текстилни продукти - клас 1, съгласно БДС EN 13773 „Текстил и продукти от текстил. Поведение при горене. Завеси и пердета. Схема за класификация".

 

 • В Приложение № 3 към чл. 12, ал. 1 ДНЕВНИК интервалите за проверка на пожарогасителите трябва да бъде на не повече от 30 дни, а не докато сега на интервали от приблизително 30 дни:

 

Пожарогасителите се проверяват при първоначалното им поставяне в обекта, а впоследствие - на интервали от не повече 30 дни, както и когато обстоятелствата налагат това.

 

 • В Глава Трета ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ  РАЗДЕЛ ПЪРВИ Чл. 14 (4) се допуска  да не се изпълнява евакуационните стълбища в стълбищни клетки, когато в обекта е осигурена автоматична пожароизвестителна система със специфичен звуков сигнал на всеки етаж (съгласно чл. 47 от Наредба № Iз-1971 от 2009).

 

3. отделяне на стълбищните клетки съгласно чл. 47 от Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар - за обекти от подкласове на функционална пожарна опасност Ф1.1 и Ф4.1;
4. изискващата се посока на отваряне на евакуационните врати, както и брави тип „антипаник".
(3) Изискванията по ал. 2, т. 1 и 3 се прилагат за обекти, в които не са били изпълнени същите пасивни и активни мерки за пожарна защита въпреки изискванията на нормативните актове, действащи към момента на въвеждането на строежа в експлоатация.
(4) Допуска се изискването по ал. 2, т. 3 да не се изпълнява, когато в обекта е осигурена автоматична пожароизвестителна система със специфичен звуков сигнал на всеки етаж.
(5) За обекти, които представляват паметници на културата, изискванията по ал. 2 се прилагат след положително писмено становище на Националния институт за недвижимо културно наследство.
Чл. 15. (1) Обектите се оборудват с пожаротехнически средства, видът и количеството на които се определят съгласно приложение № 2 към чл. 3, ал. 2 от Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.
(2) Продуктите за пожарогасене, с които се оборудват обектите, трябва да са с удостоверено съответствие съгласно изискванията на наредбата по чл. 17, ал. 6 ЗМВР.

 

 • В Глава Трета ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ  РАЗДЕЛ ТРЕТИ Чл. 37. е добавена нова точка 7. , която гласи:

 

7. влагането на стационарни електрически съоръжения и използването на преносими електрически съоръжения, апарати и уреди със степен на защита (IP) и с категория на експлозивна защита, несъответстваща на изискващата се за местата от групи „Повишена пожарна опасност" и „Експлозивна опасност" съгласно глава дванадесета от Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

 

 • В Глава четвърта ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ПРОЦЕСИ И ОБОРУДВАНЕТО. ИЗВЪРШВАНЕ НА ТОВАРНО-РАЗТОВАРНИ РАБОТИ И СЪХРАНЯВАНЕ РАЗДЕЛ ТРЕТИ Чл. 57.. е добавена (3) , която гласи:

 

(3) Товарно-разтоварните работи с ЛЗТ, ГТ и ГГ на пристаните и пирсовете се извършват посредством автоматизирани наливно-изливни ръкави за предотвратяване на изтичане при аварийно разкъсване на връзката с танкера.

 

 • В Глава шеста ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОТИВОПОЖАРНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ С ГЪВКАВО ПОКРИТИЕ Раздел I са редактирани Чл.96 и Чл. 97. и са добавени още три члена Чл.98 , Чл.99 и Чл.100 , които гласят:

 

Чл. 96. (1) Минималните разстояния между преместваеми обекти с гъвкаво покритие, които се поставят на площ, по-голяма от 300 m2, и съседни сгради са, както следва:
1. до сгради от I или II степен на огнеустойчивост - 15 m;
2. до сгради от III степен на огнеустойчивост - 20 m;
3. до сгради от IV и V степен на огнеустойчивост и сградите от незащитени стоманени конструкции - 25 m.
(2) Минималното разстояние от преместваемите обекти с гъвкаво покритие до обслужващи и помощни сгради и съоръжения (съблекални, фургони, мобилни кухни, навеси за животни и др.) е 5 m.
(3) Преместваемите обекти с гъвкаво покритие, разположени на разстояние един от друг, по-малко от 5 m, се разглеждат като един обект с обща площ, равна на сумата от площите, върху които се поставят отделните обекти.
(4) Преместваемите обекти с гъвкаво покритие се разполагат на разстояние не повече от 200 m от водоизточник, осигуряващ разход на вода за пожарогасене не по-малко от 10 l/s в продължение на най-малко 1 час, или от пожарен хидрант.
Чл. 97. За осигуряване на достъпа на пожарни автомобили до преместваеми обекти с гъвкаво покритие се осигуряват и поддържат свободни пътища и проходи за противопожарни цели съгласно раздел I от глава шеста на Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.
Чл. 98. (1) За преместваемите обекти с гъвкаво покритие за повече от 50 души носещите конструкции на височина до 2,3 m от пода се изпълняват от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от:
1. клас С съгласно БДС ЕN 13501-1;
2. клас V-0 съгласно БДС ЕN 60695-11-10.
(2) Допуска се освен от продуктите по ал. 1 конструкциите да бъдат изпълнени от рендосана строителна дървесина.
(3) Опъващите приспособления на конструкциите се изработват от негорими продукти.
Чл. 99. (1) Преместваемите обекти с гъвкаво покритие са с минимална светла височина 2,30 m. Обектите с трибуни са с минимална светла височина 2,30 m над най-горния ред.
(2) Носещата конструкция на трибуни с повече от 10 реда с места за зрители, разликата във височината на които е повече от 0,32 m за всеки ред, се изгражда от строителни продукти с клас по реакция на огън А1 или А2.
(3) Дървените подиуми в преместваемите обекти с гъвкаво покритие за повече от 100 души трябва да отговарят на изискванията за клас по реакция на огън Сfl-s1 съгласно БДС EN 13501-1.
Чл. 100. Продуктите, използвани за гъвкави покрития и преградни стени на преместваемите обекти, трябва да отговарят на едно от следните изисквания по отношение на поведението им при горене:
1. да са с клас не по-нисък от V-0 съгласно БДС ЕN 60695-11-10;
2. да са с клас не по-нисък от Т3 съгласно БДС EN 15619 „Текстил с покритие от каучук или пластмаса. Безопасност на временни конструкции (палатки). Изисквания за платове с покритие, предназначени за палатки и подобни конструкции";
3. да са с клас по реакция на огън не по-нисък от С съгласно БДС EN 13501-1.

 

 • В Глава шеста ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОТИВОПОЖАРНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ С ГЪВКАВО ПОКРИТИЕ Раздел II
  Евакуация са редактирани Чл.99 и Чл. 101. и са добавени още пет члена Чл.105 , Чл.106, Чл.107, Чл.108 , и Чл.109 , които гласят:

 

Чл. 105. За галериите, балконите и други подобни съоръжения за посетители в преместваемите обекти с гъвкаво покритие се предвиждат най-малко два независими един от друг евакуационни пътища.
Чл. 106. Рампите по пътя за евакуация на посетители трябва да са с наклон не по-голям от 1:6, а когато от двете им страни са осигурени парапети с ръкохватки - с наклон до 1:4.
Чл. 107. Когато преместваемите обекти с гъвкаво покритие са предназначени за повече от 100 души, не се допуска наличието на вити (спираловидни) или криволинейни евакуационни стълбища.
Чл. 108. Между евакуационен изход и стъпало се предвижда площадка с широчина не по-малка от широчината на крилото на вратата.
Чл. 109. По продължение на пътищата за евакуация не се допуска наличието на плъзгащи и въртящи се врати. Летящите врати, намиращи се по продължение на пътищата за евакуация, трябва да имат приспособления, с които се предотвратява превъртането на вратите.

 

 • В Глава шеста ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОТИВОПОЖАРНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ С ГЪВКАВО ПОКРИТИЕ Раздел IIIВътрешно и сценично обзавеждане са  са добавени още два члена Чл.114  и Чл.115 , които гласят:

 

Чл. 114. Прожекторите в преместваемите обекти с гъвкаво покритие се разполагат на разстояние най-малко 1,5 m от завеси, драперии, декори и горими материали.
Чл. 115. В надувните обекти с гъвкаво покритие не се разрешава употребата на:
1. уреди с открити пламъци, нажежени части или които изхвърлят нажежени частици;
2. уреди, захранвани от ЛЗТ, ГТ и ГГ.

Назад